ผลการพิจารณา


ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
41 เทโลเมียร์ ยาวแล้ว YOUNG 2017 / 2560 ซูไมรอต อาแว รอการพิจารณา
42 คิดบวก : พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ 2017 / 2560 ณัฐพร แซ่ลิ้ม รอการพิจารณา
43 ฉันใช้ความลับพลิกชีวิต (How the secret change my life) 2017 / 2560 ณัฐพร แซ่ลิ้ม รอการพิจารณา
44 หนังสือมรดกพรหมรังสี 2017 / 2560 บุรินทร์ โคตระนพคุณ รอการพิจารณา
45 การวิเคราะห์ทางธรณีเคมี (Geochemical analysis) 2011 / 2554 ธัญญารัตน์ โอดเฮิง รอการพิจารณา
46 แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.) 2017 / 2560 กรรณิการ์ แซ่ตั้ง รอการพิจารณา
47 สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ 2018 / 2561 กรรณิการ์ แซ่ตั้ง รอการพิจารณา
48 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd Edition) 2017 / 2560 อ.ชุติมา จารุศิริพจน์ รอการพิจารณา
49 Korea all around เกาหลีเล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ 2017 / 2560 ภาณุพัฒน์ อุนเกษม รอการพิจารณา
50 Daylighting Handbook I 2014 / 2557 ธาริณี รามสูต พิจารณาจัดซื้อ
51 Daylighting: Architecture and Lighting Design 2011 / 2554 ธาริณี รามสูต พิจารณาจัดซื้อ
52 เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ แปลจากหนังสือ: Sapiens: A Brief History of Humankind 2018 / 2561 นางสาว พัชฤนาถ ตั้งใจมั่น พิจารณาจัดซื้อ
53 เดเมียน : Damian 2007 / 2550 ญาณิกา ปรีดา พิจารณาจัดซื้อ
54 เดเมียน : Damian 2007 / 2550 ญาณิกา ปรีดา รอการพิจารณา
55 มาร์กซ : ความรู้ฉบับพกพา 2015 / 2558 ทัศไนย์ รอดสิน พิจารณาจัดซื้อ
56 China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
57 Designing Your Life: คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking 2018 / 2561 ศักดิ์ณรงค์ สมบัติเจริญ พิจารณาจัดซื้อ
58 The Good Company: Sustainability in Hospitality, Tourism and Wine (Toursim and Hospitality Management Collection) 2015 / 2558 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ
59 Service Management Principles for Hospitality and Tourism 2017 / 2560 บุษริน วงศ์วิวัฒนา ไม่พิจารณาจัดซื้อ
60 Hotel Design, Planning and Development 2018 / 2561 บุษริน วงศ์วิวัฒนา พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)