ผลการพิจารณาชื่อผู้เสนอ

วิทยาเขต


   

ลำดับ ชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้เสนอ ผลการพิจารณา หมายเหตุ
1 นวลหยกงาม 2020 / 2563 ธนพร อินทูปริภาพ รอการพิจารณา
2 Mind Map Korean พูดเกาหลีจากจินตภาพ +CD 2017 / 2560 กฤติน ดิษบรรจง พิจารณาจัดซื้อ
3 Mind Map Chinese พูดจีนจากจินตภาพ +CD 2015 / 2558 กฤติน ดิษบรรจง มีแล้วในหอสมุดฯ
4 Mind Map Japanese พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ +CD 2015 / 2558 กฤติน ดิษบรรจง พิจารณาจัดซื้อ
5 Mind Map German พูดเยอรมันจากจินตภาพ +CD 2016 / 2559 กฤติน ดิษบรรจง มีแล้วในหอสมุดฯ
6 เทวตำนานในอริยวิถี 2018 / 2561 นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด จัดซื้อแล้ว
7 ครุศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพครู 2018 / 2561 วลัยพร พรเลิศ พิจารณาจัดซื้อ
8 Creative Adventure in Social Studies: Engaging Activities & Essential Question to Inspire Students 2011 / 2554 นางสาวรัชดาภรณ์ หุ่นโกน พิจารณาจัดซื้อ
9 การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา (ACTIVE LEARNING IN SOCIAL STUDIES) 2019 / 2562 บุษกร แฉ่สูงเนิน พิจารณาจัดซื้อ
10 พื้นฐานการจัดการศึกษา 2017 / 2560 บุษกร แฉ่สูงเนิน พิจารณาจัดซื้อ
11 การพัฒนาวิชาชีพครู 2018 / 2561 บุษกร แฉ่สูงเนิน พิจารณาจัดซื้อ
12 เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา 2019 / 2562 นางสาวสุพัตรา พลแก้ว พิจารณาจัดซื้อ
13 อุดมคติวิทยา หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (ID DEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL) 2017 / 2560 นางสาวสุพัตรา พลแก้ว มีแล้วในหอสมุดฯ
14 การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา (ACTIVE LE ARNING IN SOCIAL STUDIES) 2019 / 2562 นางสาวสุพัตรา พลแก้ว พิจารณาจัดซื้อ
15 40 Fabulous Social Studies Activities : Easy Projects That Work With the Topic You Teach and help Build Reading, Writing, and Research Skills 2013 / 2556 นางสาวอนัญญา แสนแก้ว พิจารณาจัดซื้อ
16 Teaching Social Studies in Middle and Secondary Schools (6th Edition) 2012 / 2555 นางสาวดารารัตน์ อ่วมอ่อง พิจารณาจัดซื้อ
17 องค์ความรู้หลักสูตรเเละการสอนสังคมศึกษา 2018 / 2561 นางสาวธัญญาลักษณ์ คำเปล่ง พิจารณาจัดซื้อ
18 การเรียนรู้เชิงรุกในวิชาสังคมศึกษา (ACTIVE LE ARNING IN SOCIAL STUDIES) 2019 / 2562 ศศธร ดวงเดือน พิจารณาจัดซื้อ
19 พื้นฐานการจัดการศึกษา 2017 / 2560 ศศธร ดวงเดือน พิจารณาจัดซื้อ
20 การพัฒนาวิชาชีพครู 2018 / 2561 ศศธร ดวงเดือน พิจารณาจัดซื้อ


ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม

6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

+66 034-251-404

22727 (ภายใน)

duangjak_e@su.ac.th (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ)